Det Bodström startade avslutas på tisdag

12 juni 2008 at 7:46 e m 5 kommentarer

”Västliga demokratier går vida längre i övervakning än vad gamla Stasi i Östtyskland gjorde”

Säger Ilka Schröder, tysk ledamot av Europaparlamentet. Min fråga är: varför är ni så rädda för antidemokratiska partier som Sverigedemokraterna Alliansen? Är det verkligen för att de utgör ett hot mot det öppna samhället, eller utgör de konkurrenter om marknadsandelarna av det som ännu är vår demokrati?

Den 17 juni verkar det som att riksdagen tänker göra det tillåtet för Försvarets Radioanstalt (FRA) att avlyssna ALL telefon- och internetkommunikation. Idag är detta olagligt om det inte finns misstankar om brott, men nu ska staten få lov att kolla alla i någon slags förebyggande syfte.

Oppositionen säger tack och lov nej till förslaget, men alla allianspartierna är för att införa avlyssningen. Och gud nåde den riksdagsledamot som röstar fel. Det är lättare att skrika när nån annan gör detta.

På bloggen onsdag hittade jag ett tragikomiskt inlägg i frågan, som belyser just detta hur kappan vänds så lätt när man har makten. Makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut. Jag säger inte att allt blir frid och fröjd med en annan regering. För tre år sedan när Bodström började hetsa om saken skrev jag det här inlägget.

CENTERPARTIET: INTEGRITET

Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är grundläggande rättigheter ingenting som centerpartiet jobbar aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har en central ingen plats i vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring, registrering och misstänksamhet mot andra Terroristattacker, terroristattacker och terroristattacker är andra. Det är viktigt att brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med inte begränsas av skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.

Centerpartiet vill:

 • Ha stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten
 • Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga integriteten
 • Integritetsmärka produkter och tjänster
 • Sitta i regering

FOLKPARTIET: RÄTTSTRYGGHET OCH RÄTTSSÄKERHET

Respekten för våra grundlagar måste upprätthållas. Grundlagsskyddet skall ökas genom att en författningsdomstol inrättas. Den skall kunna pröva om en lag är förenlig med grundlagen. Men innan den införs måste vi skynda oss att genomföra alla lagförslag som uppenbart strider mot grundlagen.

Skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter behöver förstärkas. vi inte ha kvar. Vi tycker inte att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skall få grundlagsstatus. Dödsstraff skall inte kanske få förekomma. Föreningsfriheten måste skyddas, inklusive rätten att slippa kollektivanslutning.

Den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter och sin integritet gentemot myndigheterna måste öka. Rätten till skadestånd vid myndigheters misstag eller övergrepp måste förbättras. Informationsteknikens utveckling gör att datalagen bör ersättas med en generell integritetslagstiftning. Rättsreglerna skall utformas så att de blir tydliga och begripliga för medborgarna. Oklara ramlagar äventyrar Medborgarna skall övervakas så att de blir tydliga och begripliga för regeringen. Oklara medborgare äventyrar rättssäkerheten och bör inte förekomma.

KRISTDEMOKRATERNA: FÖRFATTNING

Våra grundläggande författningar – regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – som vanligen kallas grundlagen, utgör den skrivna och rättsligt bindande normen för vår demokrati. Grundlagen ska vara djupt förankrad i den svenska och västerländska kulturtraditionen och därmed också grundad på en samhällssyn som präglas av kristen etik och humanism.

Grundlagen ska uttrycka en värdegrund som bygger på människors lika värde och personliga värdighet och med detta som en given utgångspunkt skapa en balans såväl mellan den offentliga maktutövningen och de enskilda människorna som mellan de olika nivåerna av beslutande organ i samhället. Grundlagen ska vara den fasta grunden för alla offentliga normer och beslut.

Grundlagen ska säkerställa de rättigheter som alltid ska finnas för den enskilda människan och skydda dessa rättigheter från övergrepp. Grundlagen ska alltså garantera och skydda de mänskliga rättigheterna. Sådana rättigheter är framför allt rätten till liv, personlig frihet och integritet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, demonstrationsfrihet och rätten till egendom. Fri- och rättighetsskyddet ska vara relaterat till förhållandet mellan det allmänna och den enskilde såväl som mellan enskilda.

Grundlagen minskar riksdagens möjligheter till lagstiftning och bör avskaffas. Tills vidare nöjer vi oss med att ignorera den.

MODERATERNA: RÄTTSSAMHÄLLET

Land skall med lag byggas. Lagarna skall ge uttryck för medborgarnas rättsuppfattning. Lagarna utgör samhällslivets stomme.

Rättssamhällets primära uppgift är att trygga medborgarna till liv och egendom. Den offentliga makten skall icke bör kunna utövas godtyckligt eller innebära särbehandling av olika personer. Medborgarna skall ur lagarna kunna hämta kunskap om sina skyldigheter och där ges skydd för sina rättigheter.

Principerna för rättssamhällets uppbyggnad garanteras genom en grundlag, vilken klart angår de medborgerliga fri- och rättigheter som inte får inskränkas annat än genom ändring i grundlagsform om vi verkligen vill. Skyddet mot godtycklig myndighetsutövning ges genom lagregler som inte lämnar utrymme för annat än subjektiva bedömningar eller godtycke.

Att statens reglering av samhällslivet genom lagarna skall vara begränsad, entydig och fast grundad i medborgarnas rättsuppfattning och normer, reser gränser för statens reglering av samhällslivet. Drivs den rättsliga regleringen för långt eller ersätts fasta principer av okontrollerat godtycke, motverkar rättsordningen sitt eget syfte. Respekten för lagarna urholkas och därmed också rättssamhällets och demokratins anseende. Detta minskar statens effektivitet och bör ändras.

Källor: Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, SvD

Läs mer på stoppaFRAlagen.nu.

Entry filed under: Okategoriserade. Tags: , , .

Lättsam ilska Broderskaps tal på s-studenters kongress 14/6 -08

5 kommentarer

 • 1. Tobias Lindgren  |  12 juni 2008 kl. 10:00 e m

  ”Min fråga är: varför är ni så rädda för antidemokratiska partier som Sverigedemokraterna Alliansen?”Sverigedemokraterna är inget ”antidemokratiskt” parti.

 • 2. Erik Hultin  |  13 juni 2008 kl. 2:18 f m

  Det är gott att se dig erkänna även den socialdemokratiska varianten på detta elände. Jag tillhör de som slogs med näbbar och klor för integriteten då Tomas Bodström var igång. Jag trodde även stenhårt på det som stod i Centerpartiets öppenhetsmanifest och i de vackra formuleringar angående integriteten som än i dag häckar på Centerpartiets hemsida.Många är vi som inte har gett upp ännu, men jag vill bara säga att det är rakryggat av dig att du skriver som du gör här. Respekt åt dig för detta. Jag kan bara hoppas att den socialdemokratiska partipiskan viner lika hårt så att slaget inte är förlorat på grund av en förlupen sosse-röst, om vi nu lyckas vända det indikerade resultatet.

 • 3. Patrik  |  13 juni 2008 kl. 11:48 e m

  ”antidemokratiska partier som Sverigedemokraterna”Vad anser du vara antidemokratiskt med Sverigedemokraterna? Eller är det bara något du ”hört” kanske?

 • 4. Anna Ardin  |  16 juni 2008 kl. 2:47 e m

  Under SD’s första år var kopplingarna tydliga till nazisterna. Det var till exempel vanligt med uniformerade VAM-aktivister i deras demonstrationer, trots att partiet officiellt tog avstånd från nazisterna. Jag vet att de förbjöd uniformer någon mandatperiod efter de kommit in i sina första kommuner men gång på gång kommer det fram att representanter antingen är medlemmar i eller rentav aktiva i nazistiska och antidemokratiska organisationer. Nazi-organiseringen ligger inte långt borta, och därför finns det all anledning att tro att de antidemokratiska åsikterna inte heller ligger särskilt långt borta.Enligt EXPO är det så mycket som 30 procent av SD’s företrädare genom åren som har haft starka kopplingar till nationalsocialistiska organisationer. Organisationer som vill använda det demokratiska systemet för att omorganisera samhället under ”experter” eller självpåtagna auktoritära ledare.Sverigedemokraterna är dessutom starkt opportunistiska. De säger hela tiden det som folk vill höra och tar inte ansvar för helheten eller ens att berätta vad de faktiskt tänker göra när de får makten. Förutom att begränsa vissa medborgares rättigheter (fråntagande eller icke beviljande av medborgarskap med rasistiska argument) så ändrar de sig med opinionen. I ena sekunden är alliansens arbetsmarknadspolitik den bästa, i nästa sekund är den politik de nyss hyllade ”arbetarfientlig”. Opportunism och populism är inte detsamma som att lyssna på folket, opportunism är politik som inte går att driva eftersom den demokratiska byråkratiska apparaten inte har en chans att anpassa sig från månad till månad. Det tror jag SD förstår, och den bakomliggande tanken tycks vara att smöra till man fått makt och sedan allt mer begränsa folkets medbestämmande. Vi har sett det förut, det har gått till på just det viset i en lång rad diktaturer genom historien.Ett litet exempel på odemokratisk politik, eftersom de inte fått mandat från folket att driva så mycket politik ännu, och när de väl får mandat tack och lov inte har så mycket att komma med (om de ens går till sina fullmäktigemöten) är deras byggnadspolitik. Byggnader som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras, men det gäller inte sånt som Globen, Scandinavium och Turning Torso utan egentligen bara moskéer. Surprise! Det är inte byggnader de är emot utan religionsfriheten. Det är inte särskilt demokratiskt om ni frågar mig.SD tror på fullt allvar att alla problem i Sverige har med invandringen att göra. För oss kulturvetare har de en mycket märklig syn på kultur som något statiskt som begränsas av politiskt uppsatta gränser och något som inte ska utvecklas. Evert Taube, som har snott hälften av alla sina melodier från utlandet, är deras ideal för vad som är svensk kultur till exempel, men det har ni rätt i, det är ju inte antidemokratiskt, det är bara korkat. Lyssna gärna på när SD äntligen får vara med i debatten och ställs till svars, som andra politiker, för sin politik i ekot den 3 maj 2008. http://www.sr.se/ekot/programsidor/sandningsarkiv.asp?programid=2693

 • 5. Ekot  |  16 juni 2008 kl. 2:48 e m

  Här är länken klickbar


Twitter

Kategorier


%d bloggare gillar detta: